سرفصل دروس رشته ها

 

 سرفصل رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

(آخرین به روز رسانی ۹۶/۱۱/۹)

مقطع دکتری تخصصی:

ردیف

عنوان رشته دکتری

ردیف

عنوان رشته دکتری

۱

آب و هواشناسی(اقلیم شناسی)

۱۵

علوم باغبانی- گیاهان زینتی

۲

تغذیه دام

۱۶

علوم باغبانی-میوه کاری

۳

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

۱۷

فیزیولوژی ورزشی

۴

حسابداری

۱۸

مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی

۵

روانشناسی عمومی

۱۹

مدیریت صنعتی-مالی

۶

ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

۲۰

مدیریت دولتی-رفتارسازمانی

۷

ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات

۲۱

مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی

۸

ریاضی-آنالیز

۲۲

معماری

۹

زراعت

۲۳

مهندسی برق الکترونیک

۱۰

زیست شناسی-میکروبیولو‍‍‍‍‍ژی

۲۴

مهندسی شیمی

۱۱

شیمی گرایش شیمی آلی

۲۵

مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر

۱۲

شیمی گرایش شیمی تجزیه

۲۶

مهندسی کامپیوتر- سیستم های نرم افزاری

۱۳

شیمی گرایش شیمی معدنی

۲۷

زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی

۱۴ حقوق خصوصی    

مقطع کارشناسی ارشد:

ردیف

عنوان رشته‌های کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان رشته‌های کارشناسی ارشد

۱

آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

۳۴

مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

۲

آموزش زبان انگلیسی

۳۵

مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی

۳

آموزش فیزیک

۳۶

مهندسی کشاورزی-علوم دامی اصلاح نژاد

۴

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی

۳۷

مهندسی کشاورزی-علوم دامی تغذیه دام

۵

ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی- تاریخ

۳۸

علوم سیاسی

۶

باکتری شناسی دامپزشکی

۳۹

علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی

۷

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

۴۰

فیزیک- اتمی و مولکولی

۸

جغرافیای پزشکی

۴۱

فیزیک- حالت جامد

۹

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

۴۲

فیزیولوژی ورزشی

۱۰

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

۴۳

مدیریت اجرایی

۱۱

جغرافیای سیاسی

۴۴

مدیریت بازرگانی

۱۲

حسابداری

۴۵

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

۱۳

روانشناسی عمومی

۴۶

مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک

۱۴

ریاضی- آنالیز

۴۷

مدیریت بازرگانی-کارآفرینی

۱۵

ریاضی- جبر

۴۸

مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی

۱۶

ریاضی- ریاضیات مالی

۴۹

مدیریت صنعتی- تحقیق درعملیات

۱۷

ریاضی- هندسه و توپولوژی

۵۰

مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه

۱۸

ریاضی کاربردی- تحقیق درعملیات

۵۱

مهندسی کشاورزی-مدیریت کشاورزی

۱۹

زبان و ادبیات فارسی

۵۲

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

۲۰

زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی(فارسی- عربی)

۵۳

مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

۲۱

زبانشناسی همگانی

۵۴

مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل

۲۲

زیست شناسی- بیوشیمی گرایش بیوشیمی گیاهی

۵۵

مشاوره- مشاوره توانبخشی

۲۳

زیست شناسی- علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

۵۶

مشاوره- مشاوره خانواده

۲۴

زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی

۵۷

مطالعات منطقه ای- مطالعات خلیج فارس

۲۵

زیست شناسی- میکروبیولوژی

۵۸

مهندسی برق- افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

۲۶

زیست فناوری(بیوتکنولوژی ) - میکروبی

۵۹

مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال

۲۷

ژئومورفولوژی-هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

۶۰

مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک

۲۸

شناخت و اندیشه های امام خمینی (ره)

۶۱

مهندسی شیمی- طراحی فرآیند

۲۹

شیمی- شیمی تجزیه

۶۲

مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

۳۰

شیمی دارویی

۶۳

مهندسی کشاورزی-زراعت

۳۱

شیمی-شیمی آلی

۶۴

مهندسی کشاورزی- مهندسی فضای سبزگرایش گیاهان زینتی درمنظر

۳۲

شیمی-شیمی فیزیک

۶۵

مهندسی معماری

۳۳

شیمی-شیمی معدنی

۶۶

 مدیریت ورزشی

 

مقطع کارشناسی :

ردیف

مقطع کارشناسی

ردیف

مقطع کارشناسی

۱

آب و هواشناسی

۲۵

علوم کامپیوتر

۲

الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی

۲۶

علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش

۳

پرستاری

۲۷

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

۴

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

۲۸

فیزیک اتمی

۵

جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای

۲۹

فیزیک اخترشناسی

۶

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

۳۰

فیزیک حالت جامد

۷

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

۳۱

فیزیک هسته ای

۸

جغرافیای سیاسی(آمایش و مدیریت سیاسی فضا)

۳۲

فیزیک مهندسی

۹

جغرافیا- کارتوگرافی

۳۳

مامایی

۱۰

حسابداری-حسابرسی

۳۴

مترجمی زبان انگلیسی

۱۱

حسابداری-دولتی

۳۵

مدیریت بازرگانی

۱۲

حسابداری-مالیاتی

۳۶

مدیریت دولتی

۱۳

دبیری زبان و ادبیات فارسی

۳۷

مدیریت صنعتی

۱۴

روانشناسی

۳۸

مهندسی برق الکترونیک

۱۵

ریاضیات و کاربردها

۳۹

مهندسی برق قدرت

۱۶

زبان و ادبیات انگلیسی

۴۰

مهندسی شیمی

۱۷

زبان و ادبیات عربی

۴۱

مهندسی فضای سبز

۱۸

زبان و ادبیات فارسی

۴۲

مهندسی کشاورزی-آب

۱۹

زیست شناسی سلولی و مولکولی-ژنتیک

۴۳

مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

۲۰

زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی

۴۴

مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی

۲۱

ژئومورفولوژی

۴۵

مهندسی کشاورزی- علوم دامی

۲۲

شیمی کاربردی

۴۶

مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکی

۲۳

شیمی محض 

۴۷

مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری

۲۴

علوم سیاسی

 

 

ردیف

مقطع کارشناسی ناپیوسته

ردیف

مقطع کارشناسی ناپیوسته

۱

آموزش دینی و عربی

۱۰

علمی کاربردی معماری

۲

آموزش ریاضی

۱۱

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

۳

آموزش زبان انگلیسی

۱۲

مهندسی تکنولوژی عمران –عمران

۴

آموزش علوم تجربی

۱۳

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

۵

آموزش و پرورش ابتدایی

۱۴

مهندسی تکنولوژی ساختمان

۶

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

۱۵

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

۷

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

۱۶

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

۸

علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر

۱۷

مهندسی تولیدات دامی

۹

علمی کاربردی حسابداری

۱۸

مهندسی تولیدات گیاهی

 

ردیف

مقطع کاردانی ناپیوسته

ردیف

مقطع کاردانی ناپیوسته

۱

تربیت بدنی- مربیگری

۲

تکنولوژی تولیدات گیاهی