رشته های تحصیلی

جدید: لیست رشته های بدون آزمون مقاطع (کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - نیمسال اول سال ۹۹ (کلیک کنید)

لیست رشته های بدون آزمون مقاطع (کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - نیمسال اول سال  ۹۸

لیست رشته های مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - نیمسال اول سال  ۹۸ (به روز رسانی ۹۸/۶/۲)

 لیست رشته های بدون آزمون مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - نیمسال اول سال  ۹۸

لیست رشته های بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - نیمسال اول سال  ۹۸

لیست رشته های بدون آزمون مقطع کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - نیمسال اول سال ۹۸

*************************************************************

 لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - بهمن ۹۷ (کاردانی + کارشناسی)

 رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مقطع کارشناسی پیوسته - بهمن ۹۷

 رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مقطع کاردانی ناپیوسته - بهمن ۹۷

متمم رشته- شهرهای پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته نیمسال اول سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷)(بروز رسانی ۶ شهریور  ماه ۱۳۹۷)

رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷)(بروز رسانی ۲۱ مرداد  ماه ۱۳۹۷)

عنوان رشته های مقطع دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷

عنوان رشته های مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷

عنوان رشته های مقطع دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶

عنوان رشته های مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

*************************************************************

 

 

* رشته های بدون آزمون  نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶ واحد رشت *

رشته های بدون آزمون و با آزمون مقطع کارشناسی پیوسته(تمام وقت) نیمسال اول سال ۹۵ واحد رشت

ردیف

مقطع کارشناسی

نوع پذیرش

ردیف

مقطع کارشناسی

نوع پذیرش

۱

آب و هواشناسی

بدون آزمون

۲۸

فیزیک

بدون آزمون

۲

الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی

بدون آزمون

۲۹

فیزیک مهندسی

بدون آزمون

۳

پرستاری

با آزمون

۳۰

مامایی

با آزمون

۴

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

بدون آزمون

۳۱

تربیت مترجم زبان انگلیسی

بدون آزمون

۵

جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای

بدون آزمون

۳۲

مدیریت بازرگانی

بدون آزمون

۶

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

بدون آزمون

۳۳

مدیریت دولتی

بدون آزمون

۷

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

بدون آزمون

۳۴

مدیریت صنعتی

بدون آزمون

۸

جغرافیای سیاسی(آمایش و مدیریت سیاسی فضا)

بدون آزمون

۳۵

مهندسی برق

بدون آزمون

۹

سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

بدون آزمون

۳۶

مهندسی شیمی

بدون آزمون

۱۰

حسابداری-حسابرسی

بدون آزمون

۳۷

مهندسی فضای سبز

بدون آزمون

۱۱

حسابداری-دولتی

بدون آزمون

۳۸

علوم و مهندسی آب

بدون آزمون

۱۲

حسابداری-مالیاتی

بدون آزمون

۳۹

زراعت و اصلاح نباتات

بدون آزمون

۱۳

تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسی

بدون آزمون

۴۰

علوم باغبانی

بدون آزمون

۱۴

روانشناسی

بدون آزمون

۴۱

علوم دامی

بدون آزمون

۱۵

ریاضیات و کاربردها

بدون آزمون

۴۲

گیاهپزشکی

بدون آزمون

۱۶

زبان و ادبیات انگلیسی

بدون آزمون

۴۳

جنگلداری

بدون آزمون

۱۷

زبان و ادبیات عربی

بدون آزمون

۴۴

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

بدون آزمون

۱۸

زبان و ادبیات فارسی

بدون آزمون

۴۵

مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات

بدون آزمون

۱۹

زیست شناسی سلولی و مولکولی-ژنتیک

با آزمون

۴۶

مهندسی عمران

بدون آزمون

۲۰

زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی

با آزمون

۴۷

مهندسی مکانیک

بدون آزمون

۲۱

ژئومورفولوژی

بدون آزمون

۴۸

مهندسی پزشکی

بدون آزمون

۲۲

شیمی کاربردی

بدون آزمون

۴۹

مهندسی معماری

بدون آزمون

۲۳

شیمی محض 

بدون آزمون

۵۰

حقوق

بدون آزمون

۲۴

علوم سیاسی

بدون آزمون

 

   

۲۵

علوم کامپیوتر

بدون آزمون

 

 

 

۲۶

علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش

بدون آزمون

 

 

 

۲۷

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

بدون آزمون      

 

رشته های تحصیلی مقطع دکتری تخصصی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

ردیف

عنوان رشته دکتری

ردیف

عنوان رشته دکتری

۱

آب و هواشناسی(اقلیم شناسی)

۱۵

علوم باغبانی-گیاهان زینتی

۲

تغذیه دام

۱۶

علوم باغبانی-میوه کاری

۳

جغرافیاوبرنامه ریزی روستائی

۱۷

فیزیولوژی ورزشی

۴

حسابداری

۱۸

مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی

۵

روانشناسی عمومی

۱۹

مدیریت صنعتی-مالی

۶

ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

۲۰

مدیریت دولتی-رفتارسازمانی

۷

ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات

۲۱

مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی

۸

ریاضی-آنالیز

۲۲

معماری

۹

زراعت

۲۳

مهندسی برق-الکترونیک

۱۰

زیست شناسی-میکروبیولو‍‍‍‍‍ژی

۲۴

مهندسی شیمی

۱۱

شیمی گرایش شیمی آلی

۲۵

مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر

۱۲

شیمی گرایش شیمی تجزیه

۲۶

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۱۳

شیمی گرایش شیمی معدنی

۲۷

زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی

۱۴ حقوق خصوصی    

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

ردیف

عنوان رشته‌های کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان رشته‌های کارشناسی ارشد

۱

آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

۳۴

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

۲

آموزش زبان انگلیسی

۳۵

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی

۳

آموزش فیزیک

۳۶

علوم دامی- اصلاح نژاددام

۴

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی

۳۷

علوم دامی- تغذیه دام

۵

ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی- تاریخ

۳۸

علوم سیاسی

۶

باکتری شناسی دامپزشکی

۳۹

علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی

۷

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

۴۰

فیزیک- اتمی و مولکولی

۸

جغرافیای پزشکی

۴۱

فیزیک- حالت جامد

۹

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

۴۲

فیزیولوژی ورزشی

۱۰

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری

۴۳

مدیریت اجرائی

۱۱

جغرافیای سیاسی

۴۴

مدیریت بازرگانی

۱۲

حسابداری

۴۵

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

۱۳

روانشناسی عمومی

۴۶

مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک

۱۴

ریاضی- آنالیز

۴۷

مدیریت بازرگانی-کارآفرینی

۱۵

ریاضی- جبر

۴۸

مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی

۱۶

ریاضی- ریاضیات مالی

۴۹

مدیریت صنعتی- تحقیق درعملیات

۱۷

ریاضی- هندسه و توپولوژی

۵۰

مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه

۱۸

ریاضی کاربردی- تحقیق درعملیات

۵۱

مدیریت کشاورزی ـ مدیریت کشاورزی

۱۹

زبان وادبیات فارسی

۵۲

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

۲۰

زبان وادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی(فارسی- عربی)

۵۳

مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

۲۱

زبانشناسی همگانی

۵۴

مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

۲۲

زیست شناسی- بیوشیمی گرایش بیوشیمی گیاهی

۵۵

مشاوره- مشاوره توانبخشی

۲۳

زیست شناسی- علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

۵۶

مشاوره- مشاوره خانواده

۲۴

زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی

۵۷

مطالعات منطقه ای- مطالعات خلیج فارس

۲۵

زیست شناسی- میکروبیولوژی

۵۸

مهندسی برق- افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

۲۶

زیست فناوری(بیوتکنولوژی ) - میکروبی

۵۹

مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال

۲۷

ژئومورفولوژی - هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

۶۰

مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک

۲۸

شناخت و اندیشه های امام خمینی (ره)

۶۱

مهندسی شیمی- طراحی فرآیند

۲۹

شیمی- شیمی تجزیه

۶۲

مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

۳۰

شیمی دارویی

۶۳

مهندسی کشاورزی- زراعت

۳۱

شیمی - شیمی آلی

۶۴

مهندسی کشاورزی- مهندسی فضای سبزگرایش گیاهان زینتی درمنظر

۳۲

شیمی - شیمی فیزیک

۶۵

مهندسی معماری

۳۳

شیمی - شیمی معدنی

۶۶

 مدیریت ورزشی

 

ردیف

مقطع کارشناسی ناپیوسته

ردیف

مقطع کارشناسی ناپیوسته

۱

آموزش دینی و عربی

۱۰

علمی کاربردی معماری

۲

آموزش ریاضی

۱۱

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

۳

آموزش زبان انگلیسی

۱۲

مهندسی اجرایی عمران

۴

آموزش علوم تجربی

۱۳

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

۵

آموزش و پرورش ابتدایی

۱۴

مهندسی تولیدات گیاهی

۶

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

۱۵

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

۷

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

۱۶

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

۸

علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر

۱۷

مهندسی تولیدات دامی

۹

علمی کاربردی حسابداری

۱۸

 

 

ردیف

مقطع کاردانی ناپیوسته

ردیف

مقطع کاردانی ناپیوسته

۱

تربیت بدنی- مربیگری

۹

تکنولوژی تولیدات گیاهی

۲

تربیت معلم آموزش دینی و عربی

۱۰

حسابداری

۳

تربیت معلم آموزش ریاضی

۱۱

دامپزشکی

۴

تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

۱۲

علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر

۵

تربیت معلم آموزش علوم تجربی

۱۳

علمی کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات

۶

تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی

۱۴

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

۷

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

۱۵

کاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان

۸

تکنولوژی تولیدات دامی

 

 

ردیف

مقطع کاردانی پیوسته

ردیف

مقطع کاردانی پیوسته

۱

تربیت بدنی

۲

علمی کاربردی حسابداری