رشته های تحصیلی

 

جدید:لیست رشته های بدون آزمون مقاطع (کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - نیمسال اول سال 1400(کلیک کنید) به روز رسانی مرداد 1400

لیست رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (کلیک کنید) به روز رسانی 24 آذر 99

 

توجه: لیست رشته های تحصیلی که درذیل آمده مربوط به سالهای گذشته می باشد

عنوان رشته های مقطع دکتری تخصصی

رشته های تحصیلی مقطع دکتری تخصصی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

ردیف

عنوان رشته دکتری

ردیف

عنوان رشته دکتری

۱

آب و هواشناسی(اقلیم شناسی)

۱۵

علوم باغبانی-گیاهان زینتی

۲

تغذیه دام

۱۶

علوم باغبانی-میوه کاری

۳

جغرافیاوبرنامه ریزی روستائی

۱۷

فیزیولوژی ورزشی

۴

حسابداری

۱۸

مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی

۵

روانشناسی عمومی

۱۹

مدیریت صنعتی-مالی

۶

ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

۲۰

مدیریت دولتی-رفتارسازمانی

۷

ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات

۲۱

مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی

۸

ریاضی-آنالیز

۲۲

معماری

۹

زراعت

۲۳

مهندسی برق-الکترونیک

۱۰

زیست شناسی-میکروبیولو‍‍‍‍‍ژی

۲۴

مهندسی شیمی

۱۱

شیمی گرایش شیمی آلی

۲۵

مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر

۱۲

شیمی گرایش شیمی تجزیه

۲۶

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۱۳

شیمی گرایش شیمی معدنی

۲۷

زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی

۱۴ حقوق خصوصی    

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

ردیف

عنوان رشته‌های کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان رشته‌های کارشناسی ارشد

۱

آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

۳۴

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

۲

آموزش زبان انگلیسی

۳۵

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی

۳

آموزش فیزیک

۳۶

علوم دامی- اصلاح نژاددام

۴

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی

۳۷

علوم دامی- تغذیه دام

۵

ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی- تاریخ

۳۸

علوم سیاسی

۶

باکتری شناسی دامپزشکی

۳۹

علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی

۷

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

۴۰

فیزیک- اتمی و مولکولی

۸

جغرافیای پزشکی

۴۱

فیزیک- حالت جامد

۹

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

۴۲

فیزیولوژی ورزشی

۱۰

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری

۴۳

مدیریت اجرائی

۱۱

جغرافیای سیاسی

۴۴

مدیریت بازرگانی

۱۲

حسابداری

۴۵

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

۱۳

روانشناسی عمومی

۴۶

مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک

۱۴

ریاضی- آنالیز

۴۷

مدیریت بازرگانی-کارآفرینی

۱۵

ریاضی- جبر

۴۸

مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی

۱۶

ریاضی- ریاضیات مالی

۴۹

مدیریت صنعتی- تحقیق درعملیات

۱۷

ریاضی- هندسه و توپولوژی

۵۰

مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه

۱۸

ریاضی کاربردی- تحقیق درعملیات

۵۱

مدیریت کشاورزی ـ مدیریت کشاورزی

۱۹

زبان وادبیات فارسی

۵۲

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

۲۰

زبان وادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی(فارسی- عربی)

۵۳

مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

۲۱

زبانشناسی همگانی

۵۴

مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

۲۲

زیست شناسی- بیوشیمی گرایش بیوشیمی گیاهی

۵۵

مشاوره- مشاوره توانبخشی

۲۳

زیست شناسی- علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

۵۶

مشاوره- مشاوره خانواده

۲۴

زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی

۵۷

مطالعات منطقه ای- مطالعات خلیج فارس

۲۵

زیست شناسی- میکروبیولوژی

۵۸

مهندسی برق- افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

۲۶

زیست فناوری(بیوتکنولوژی ) - میکروبی

۵۹

مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال

۲۷

ژئومورفولوژی - هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

۶۰

مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک

۲۸

شناخت و اندیشه های امام خمینی (ره)

۶۱

مهندسی شیمی- طراحی فرآیند

۲۹

شیمی- شیمی تجزیه

۶۲

مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

۳۰

شیمی دارویی

۶۳

مهندسی کشاورزی- زراعت

۳۱

شیمی - شیمی آلی

۶۴

مهندسی کشاورزی- مهندسی فضای سبزگرایش گیاهان زینتی درمنظر

۳۲

شیمی - شیمی فیزیک

۶۵

مهندسی معماری

۳۳

شیمی - شیمی معدنی

۶۶

 مدیریت ورزشی