اهداف دانشگاه

اهداف دانشگاه:

۱- تمرکز بر دانشجویان وافزایش رضایت انها از طریق توسعه و ارتقا کیفیت خدمات اموزشی و دانشجویی

۲- مدیریت صحیح و کارامد منابع مالی واحد و تلاش جهت ایجاد منابع مالی جدید پایدار

۳-اصلاح ترکیب ساختار کارکنان و اساتید در جهت بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی با رویکرد توانمند سازی و بالندگی مستمر

۴- گسترش و توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی منطبق بر نیازهای کشور

۵- توسعه زیر ساخت های فیزیکی و ایجاد فضاها و عوامل محیطی مناسب منطبق با استانداردهای علمی و اموزشی روز دنیا

۶- ارتقای سطح تولید دانش کاربردی از طریق انجام پژوهش ها و تحقیقات منطبق بر نیازهای اساسی کشور

۷- افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی،منطقه ای و بین المللی

۸- افزایش همکاری با مراکز علمی،پژوهشی و فرهنگی ملی و فراملی

۹- تجاری سازی و به کارگیری دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه از طریق توسعه شرکت های دانش بنیان

۱۰- ارتقای سطح خدمات به کارکنان و اساتید به عنوان منابع ارزشمند سازمان

۱۱- ارتقای هویت دینی و ملی دانشجویان،کارکنان و اساتید به عنوان پایه ها و ستون اصلی حرکت به سمت چشم انداز دانشگاه

۱۲- ایجاد شرایط لازم جهت تبدیل شدن به یک دانشگاه سبز برای کمک به حفظ محیط زیست