چشم انداز دانشگاه

چشم انداز دانشگاه:

دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت،دانشگاهی است در کشور در امر اموزش،تولید علم نافع،نظریه پردازی و توسعه فناوری،تربیت کننده انسان های مومن،فرهیخته و کارافرین در جهت رشد و توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق تعاملی پویا و سازنده با مراکز علمی و فرهنگی ملی و فراملی .