روسای پیشین

روسای پیشین دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی محدوده سال تصویر
ابوالقاسم کمالی استادیار ۱۳۶۱-۱۳۶۳

 

 

نصرت الله ضرغام استادیار ۱۳۶۳-۱۳۶۷

 

سعید فرزانه مربی ۱۳۶۷-۱۳۸۰

 

 

رضا سیمبر استاد تمام ۱۳۸۰-۱۳۸۶
سید علی میرابراهیمی استادیار ۱۳۸۶-۱۳۹۱
محمدحسین سرورالدین استادتمام ۱۳۹۱
بهروز دانشیان دانشیار ۱۳۹۱-۱۳۹۳
علیرضا امیرتیموری استاد ۱۳۹۳-۱۳۹۶
ابراهیم چیرانی   ۱۳۹۶-۱۳۹۸