افتخارات پژوهشی

افتخارات پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

افتخارات پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۸

 • جناب آقای دکتر بهمن اکبری عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر شهاب شریعتی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان انتخاب شدند.
 • جناب آقای سید علی نور حسینی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به عنوان عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان هفتمین جشنواره فرهیختگان سطح کشور انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر محسن واعظ قاسمی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان کتاب برتر هفتمین جشنواره فرهیختگان سطح کشور انتخاب شدند.
 • سرکار خانم دکتر فاطمه کهنی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان رئیس برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان هفتمین جشنواره فرهیختگان سطح کشور انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر شهاب شریعتی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه کشاورزی و منابع طبیعی هفتمین جشنواره فرهیختگان سطح کشور انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر علیرضا صیداوی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه کشاورزی و منابع طبیعی هفتمین جشنواره فرهیختگان سطح کشور انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر علیرضا صیداوی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر افشین پوراحمد عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • سرکار خانم دکتر آزاده کیانی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • سرکار خانم دکتر آرزو منفرد عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر بهمن اکبری عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • جناب آقای علی راهنمایی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.

 

 

افتخارات پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۷

 • جناب آقای دکتر محمد نیک پسند عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر استان گیلان (در رقابت با دانشگاه گیلان ) انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر علیرضا صیداوی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر استان گیلان (در رقابت با دانشگاه گیلان ) انتخاب شدند.
 • سرکار خانم دکتر فاطمه مودب عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر نصراله مولایی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر افشین پوراحمد عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر علیرضا صیداوی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر شهاب شریعتی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان واحد فناور برتر چهارمین جشنواره نانو دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر شهاب شریعتی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان مدیر مرکز رشد برتر ششمین جشنواره فرهیختگان انتخاب شدند.
 • سرکار خانم دکتر فاطمه شریعتی عضو هیات علمی واحد رشت و جناب آقای دکتر شهاب شریعتی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان مترجم کتاب برگزیده ششمین جشنواره فرهیختگان انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر محمد صادق الهیاری عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر علی صالح زاده عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر حسین صفری عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • سرکار خانم دکتر شادی دهقان زاده عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر رامین شعبانی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.

 

 

افتخارات پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۶

 • جناب آقای کامیار حسینی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر دانشجویی استان گیلان (در رقابت با دانشگاه گیلان ) انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر نصراله مولایی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر استان گیلان (در رقابت با دانشگاه گیلان ) انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر محمدصادق اللهیاری عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر استان گیلان (در رقابت با دانشگاه گیلان ) انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر عیسی پوررمضان عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر داود هاشم آبادی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر داوود هاشم آبادی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر سعید فیروزی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر شهاب شریعتی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • سرکار خانم دکتر سبحانه کوچک زاده عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر عیسی پوررمضان عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر جهاندوست سبز علیپور عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.

 

 

افتخارات پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۵

 • جناب آقای دکتر محمدصادق الهیاری عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر مهرداد گودرزوند چگینی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر بهزاد کاویانی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر استان گیلان (در رقابت با دانشگاه گیلان ) انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر شهاب شریعتی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر استان گیلان (در رقابت با دانشگاه گیلان ) انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر علیرضا صیداوی مدیر مسئول مجله IJAS  و عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان مجله برگزیده جشنواره فرهیختگان سطح کشور انتخاب شدند.
 • آزمایشگاه پیشرفته سنجش و ارزیابی مواد واحد رشت به عنوان آزمایشگاه برتر واحدهای سراسر کشور در جشنواره فرهیختگان انتخاب شد.
 • جناب آقای دکتر محمدصادق الهیاری عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر بهزاد کاویانی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر محمد نیک پسند عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • جناب آقای دکتر مهرداد گودرزوندچگینی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم انسانی و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • سرکار خانم دکتر زهرا حجتی عضو هیات علمی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم انسانی و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.
 • جناب آقای روزبه مولایی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به عنوان پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند.

 

 

افتخارات پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۴