اعضای هیات علمی

 

ردیف

نام

مرتبه  علمی

مدرک تحصیلی

1

مهندسی معماری

دکتر حسین صفری

استادیار

دکترا/ معماری

2

دکتر سیده مامک صلواتیان

استادیار

دکترا/ معماری

3

دکتر فرزانه اسدی ملک جهان

استادیار

دکترا/ معماری

4

دکتر مرضیه کاظم زاده

استادیار

دکترا/ معماری

5

دکتر حامد نجف پور

استادیار

دکترا/ معماری و طراحی شهری

6

دکتر علی علیمرادی

استادیار

دکترا/ طراحی شهری

7

مهندس ساوبز طیاح

مربی

دانشجوی دکترا/ معماری

8

مهندسی برق

دکتر عبدالله اسکندریان

استادیار

دکترا/ برق

9

دکتر آزاده کیانی

استادیار

دکترا/ برق

10

دکتر فاطمه کهنی خشکبیجاری

مربی

دانشجوی دکترا/ برق

11

دکتر سید علی صدیق ضیابری

استادیار

دکترا/ برق

12

مهندسی کامپیوتر

دکتر پیمان بیات

استادیار

دکترا/ کامپیوتر

13

دکتر اعظم عندلیب

مربی

دکترا/ کامپیوتر

14

دکترحسین ازگمی

استادیار

دکترا/ کامپیوتر

15

مهندس بابک مطهری

مربی

دانشجوی دکترا/ کامپیوتر

16

مهندس سید علی اصغری

مربی

دانشجوی دکترا/ کامپیوتر

17

مهندسی عمران

دکتر حسین معز

استادیار

دکترا/ عمران

18

دکتر ایمان محمدپور نیک بین

استادیار

دکترا/ عمران

19

دکتر رضا موسی زاده

استادیار

دکترا/ عمران

20

دکتر محمدرضا شیرین کام

مربی

دکترا/ عمران

21

دکتر مهدی افتخاری

استادیار

دکترا/ عمران

22

دکتر مژگان اسدزاده

استادیار

دکترا/ عمران

23

مهندسی مکانیک

دکتر حامد کشاورزپور

استادیار

دکترا/ مکانیک