رئیس مرکز

 

نام و نام خانوادگی : دکتر آزاده کیانی سرکله

 

آدرس: رشت، پل تالشان، مجتمع آموزشی امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

آدرس پست الکترونیک : azadeh.kiani@iaurasht.ac.ir

 

شماره تماس: 33424079-013، داخلی 1102