بخشنامه های امور پایان نامه

بخشنامه شماره تاریخ
 بخشنامه مشاور و داور ممتحن پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصی ۷۳/۱۵۲۹۵۴ ۱۳۹۲/۰۵/۲۴
 بخشنامه استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای  ۷۳/۲۲۶۸۵۵۹  ۱۳۹۲/۰۸/۱۲
 بخشنامه نوسینده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی ۷۳/۲۹۹۹۲۰  ۱۳۹۲/۰۹/۰۹
 بخشنامه چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکترای تخصصی  ۷۳/۳۵۲۶۸۱ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲
 بخشنامه حق الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصی ۷۳/۳۵۲۶۸۴  ۱۳۹۲/۱۰/۲۲
 آیین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهش محور ۷۰/۲۵۲۶۸ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
 آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصی ۷۳/۲۸۹۹۶ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
 بخشنامه استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیات علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی  ۷۳/۶۰۱۰۱ ۱۳۹۳/۰۳/۲۵
 بخشنامه تشویق مقاله ها و آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی ۷۰/۸۱۲۴۸  ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
 بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی ۷۰/۱۴۳۷۹   ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
 بخشنامه به روز رسانی فهرست نشریه های بی اعتبار ۷۰/۲۲۵۹۸ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
 بخشنامه کد پایان نامه دانشجویان مهمان ۷۰/۵۲۸۹۴ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳
 بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رساله  ۷۰/۶۳۸۰۴ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
 بخشنامه امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۷۰/۷۰۳۶۲ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
 شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  ۱۰/۴۷۵۸۱  ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
 بخشنامه صدور مجوز دفاع از رشته های خاص علوم انسانی ۷۰/۱۸۵۶ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
 بخشنامه روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد ۷۰/۳۷۸۶ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
 بخشنامه دریافت کد اخلاق مربوط به پایان نامه هایی که بر روی نمونه های بالینی (نمونه های آزمایشگاهی انسانی و حیوانی) کار می کنند ۸۶/۱۹۲۴  ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
 بخشنامه روش ارزیابی کیفی دانشجویان دکتری تخصصی ورودی سال ۱۳۹۵ ۷۰/۲۳۷۶۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
 بخشنامه ساماندهی امور داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای ۷۰/۲۳۷۶۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
 بخشنامه ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۷۰/۲۴۴۳۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
 بخشنامه افزایش فرصت ارایه مقاله تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی  ۷۰/۵۱۹۱۰  ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
 شیوه نامه دوره دکتری تخصصی رشته های غیرپزشکی ۳۰/۵۲۱۹۳  ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
 بخشنامه درج تاریخ فراغت از تحصیل  ۳۰/۳۹۹۷۹   ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
 دستورالعمل اجرایی دفاع و تسویه حساب رشته های خاص علوم انسانی ۷۰/۴۵۷۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
 بخشنامه ممنوعیت پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع از پایان نامه و رساله  ۷۰/۶۳۲۸۰   ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
 بخشنامه اصلاحیه تعداد راهنمایی و مشاوره ارشد و دکتری تخصصی ۳۰/۶۲۹۷۱   ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
 شیوه نامه ارزیابی و پرداخت جایزه چاپ مقالات علمی ۱۰/۷۴۵۸۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
 تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی- پژوهشی به آموزشی ۳۰/۷۴۵۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
 بخشنامه دفاع از رساله دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی- لازم الاجرا برای دانشجویانی که از تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۹ به بعد دفاع می نمایند ۱۰/۷۹۵۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
 دستورالعمل فاصله گذاری هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی در مقابله با ویروس کرونا ۱۰/۱۲۰۷/ص/۹۹ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
 دستورالعمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ ۳۰/۱۶۵۹۷  ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
 متمم بخشنامه دفاع از رساله دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۰/۳۳۰۳۸

 ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

 متمم دستورالعمل ارزیابی رساله های دکتری تخصصی

۳۰/۳۳۰۲۲

۱۳۹۹/۰۷/۲۱
 دستورالعمل برگزاری جلسات پیش دفاع دانشجویان دکتری تخصصی  ۳۰/۴۸۹۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
 متمم دستورالعمل تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی- پژوهشی به آموزشی  ۳۰/۵۲۹۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
 متمم بخشنامه برگزاری جلسات پیش دفاع متمرکز و دفاع رساله های دکتری تخصصی   ۳۰/۵۸۰۷۲  ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
 بخشنامه ساماندهی استفاده از خدمات پژوهشی متعارف خارج از دانشگاه در پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۳۰/۵۹۲۵۰  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
 متمم بخشنامه مورخ ۸ اسفند  ۱۳۹۸ در خصوص شرایط پیش دفاع و دفاع دانشجویان دکتری تخصصی ۱۰/۹۳۲   ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
 شیوه نامه اجرایی ارزیابی محصولات دانش بنیان جهت پیش دفاع و دفاع از رساله دکترا  ۱۵۷۶۱/ص  ۱۴۰۰/۳/۳۱
 دستورالعمل دوره تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ برای رشته های غیرپزشکی   ۳۰/۱۹۵۸۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
 بخشنامه تخلفات پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی  ۲۳/۱۵۰۹/ص ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
 دستورالعمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۳۰/۳۴۷۲۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
 دستورالعمل به روز رسانی شرایط پیش دفاع و دفاع دانشجویان دکتری تخصصی ۳۰/۳۶۷۵۵ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
 دستورالعمل تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله  های دکترای تخصصی غیر پزشکی ۳۰/۴۳۷۸۱  ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 شیوه تنظیم ظرفیت توسط اساتید در سامانه پژوهشیار - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
 دستورالعمل برگزاری حضوری جلسات دفاع از پایان نامه و رساله ۳۰/۵۳۹۳۵   ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
 بخشنامه چگونگی ارزیابی درجه توصیفی رساله   ۳۲/۵۵۳۵۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
 تمدید زمان ارائه تقلیل زبان انگلیسی (EPT) برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی ۳۰/۶۰۸۷۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
 دستورالعمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع در نیمسال اول 1401- 1400 30/75830 1400/11/16
 بخشنامه دفاع مجازی 30/77442 1400/11/20
 دستورالعمل آزمون زبان دانشجویان دوره دکتری تخصصی غیرپزشکی 32/78304 1400/11/23
 سامانه رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - -
 بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - -
 سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی - -
 سامانه اعتبارسنجی مجلات علمی  - -
 فهرست مجله های دارای امتیاز ویژه دانشگاه آزاد اسلامی موضوع بخشنامه شماره ۷۰/۷۰۳۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۵
 فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی از سوی وزارت علوم ۳/۱۸/۳۰۳۴۱۶/ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
 فهرست نشریات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - -
 فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر - دانشگاه آزاد اسلامی ( تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰) - -
 مجلات جعلی - دانشگاه شهید بهشتی تهران - -
 مجلات نامعتبر دانشگاه شهید بهشتی - -
 فهرست مجلات جدید Scopus - -
 فهرست مجلات PubMed (PMC)      - -
 فهرست مجلات معتبر2017 Proquest - -
 jcr 2019 - -
 Impact factors 2021 - -
 jcr 2020 - -