برنامه زمانبندی انتخاب واحد تکمیلی نیمسال دوم ۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد بازدید:۸۶۵

باسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان گرامی که در زمان تعیین شده قبلی موفق به انتخاب واحد ترم جدید خود در سامانه آموزشیار نشده اند

برنامه زمانبندی انتخاب واحد تکمیلی نیمسال دوم ۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است:


( ۵۱ )