اطلاعیه : تغییر مکان امتحان دانشجویان رشته های علوم پزشکی ( پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و باکتری شناسی) روز شنبه ۹۸/۱۰/۲۸

تعداد بازدید:۶۷۶
اطلاعیه : تغییر مکان امتحان دانشجویان رشته های علوم پزشکی ( پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و باکتری شناسی) روز شنبه ۹۸/۱۰/۲۸


( ۱۰ )