دسترسی آزمایشی به ژورنالهای الکترونیکی و پایان نامه های دانشگاههای معتبر دنیا از ناشر ProQuest

۱۵ دی ۱۳۹۴ | ۲۰:۱۵ کد : ۵۵۶ اخبار و اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۷۷۶
 

ProQuest Central    با ﺑﯿﺶ از 15000 ژورﻧﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

ProQuest Global ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 3 ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺰﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ 

Ebrary Academic Complete Collection ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 120000 ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﺣﺪود 500 ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

ProQuest Central

ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ،ProQuest Central اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از 21،000ژورﻧﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﻧﻤﺎﯾﻪ ﯾﺎ Index ﮐﺮده و ﺑﯿﺶ از   15،000ﻋﻨﻮان آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ و ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، اﯾﻦ ژورﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از 28 ﻋﻨﻮان از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽدﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده ، 160 ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻤﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

دانلود اطلاعات بیشتر به صورت فایل pdf

577