مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار می کند : کارگاه آموزشی دوره مقدماتی Excel

تعداد بازدید:۸۵۵
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار می کند : کارگاه آموزشی دوره مقدماتی Excel


( ۳ )