برگزاری کارگاه آموزشی ترجمه در دانشکده علوم انسانی توسط گروه زبان انگلیسی / مدرس خانم دکتر معصومه ارجمندی - ۱۷ اردیبهشت ۹۸

تعداد بازدید:۷۵۹
برگزاری کارگاه آموزشی ترجمه در دانشکده علوم انسانی توسط گروه زبان انگلیسی / مدرس خانم دکتر معصومه ارجمندی - ۱۷ اردیبهشت ۹۸


( ۵ )