برگزاری جلسه دوم کارگاه spss توسط باشگاه پژوهشگران جوان واحد رشت با مشارکت معاونت پژوهش و فناوری / مدرس آقای دکتر حامد بابایی - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۶۶۰
برگزاری جلسه دوم کارگاه spss توسط باشگاه پژوهشگران جوان واحد رشت با مشارکت معاونت پژوهش و فناوری / مدرس آقای دکتر حامد بابایی - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸


( ۲ )