اطلاعیه مهم در خصوص کارت ورود به جلسه امتحان در سامانه آموزشیار

تعداد بازدید:۳۳۵

 

قابل توجه دانشجویان محترم

با توجه به اتمام زمانبندی ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در تاریخ 15 دی 1400در سامانه آموزشیار، زمانبندی جدیدی تا تاریخ 23 دی 1400 ایجاد و قابل استفاده می باشد.
لطفا در این محدوده حتما ارزشیابی را انجام بدهید. بدون انجام ارزشیابی اساتید امکان چاپ کارت ورود به جلسه 
امتحانی وجود ندارد.

 

مرکز فناوری اطلاعات واحد رشت


( ۹ )