تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ پایان برگزاری : ۱۷ آذر ۱۳۹۹
تقویم دانشگاه

  

انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت   

(سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی)

تاریخ ورودی  ساعت شروع انتخاب واحد ساعت پایان انتخاب واحد  
 یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۳  ۹۶ و ماقبل آن  ساعت ۱۵ ساعت ۲۱   و از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح

دو شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۹۷و ۹۸ ساعت ۱۵ ساعت ۲۱  و از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح
شنبه   ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۹۶ و ماقبل آن ساعت ۱۵ ساعت ۲۱ و از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۳۰  ۹۸و۹۷ ساعت ۱۵ ساعت ۲۱ و از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح

 

شروع کلاس ها برای دانشجویان ورودی ماقبل ۹۹ از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

تاریخ حذف و اضافه  ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ الی  ۱۳۹۹/۰۷/۲۴و مطابق جدول زمان بندی سازمان مرکزی

 

حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد رشت