تقویم آموزشی تابستان ۹۸-۹۹

تاریخ برگزاری : ۲۸ تیر ۱۳۹۹
تاریخ پایان برگزاری : ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
تقویم دانشگاه