تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

تاریخ برگزاری : ۱۳ تیر ۱۳۹۸ تقویم دانشگاه