تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

تاریخ برگزاری : ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ تقویم دانشگاه