تقویم آموزشی تابستان ۱۳۹۷

تاریخ برگزاری:۰۷ شهریور ۱۳۹۷ تقویم دانشگاه