تقویم آموزشی تابستان ۱۳۹۷

تاریخ برگزاری : ۰۷ شهریور ۱۳۹۷ تقویم دانشگاه