تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

تاریخ برگزاری:۱۰ تیر ۱۳۹۷ تقویم دانشگاه