تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

تاریخ برگزاری : ۱۰ تیر ۱۳۹۷ تقویم دانشگاه