تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷-۹۶

تاریخ برگزاری:۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه