تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۱۳۹۶

تاریخ برگزاری:۰۱ تیر ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه