تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۱۳۹۶

تاریخ برگزاری:۰۵ شهریور ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه