پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

تاریخ برگزاری:۰۱ تیر ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه